Maskinregisteret lansert

Maskinregisteret er et felles bransjeregister for maskiner underlagt sakkyndig kontroll i Norge. Registeret ble lansert 6. mai 2015 på Vei og Anlegg og vil i første omgang gi utvalgte importører mulighet til å registrere nye masseforflytningsmaskiner. Etterhvert vil maskineierne og resten av bransjen få tilgang.

6O3A8459
Det var representater fra de fleste deler av bransjen, og andre bransjer, som lanserte Maskinregisteret onsdag på Exporamasenteret på Hellerudsletta. Fra venstre: Geir Vold fra Kripos, Ulf Mikalsen fra If, Harald Bjerke fra Finans Norge, MGF-direktør Anita Hall, Roar Sømoen fra Stiftelsen Sentralregisteret, Kari Sandberg i EBA, Finn Bangsund fra Mef, Bjørn Eirik Arnesen fra ABS Maskin, Knut Sollesnes fra Volvo Maskin og administrerende direktør Erik Sollerud fra Pon Equipment. (Kilde: at.no, foto: Øyvind Ludt)

Bakgrunn
Ønsket om et slikt register har eksistert i bransjen i mange år.
Behovet ble aktualisert igjen med en økende import av maskiner uten CE-merking.
MGF allierte seg med EBA og MEF og dannet en styringsgruppe som engasjerte Stiftelsen Sentralregisteret for å utvikle og drifte et slikt register.


Aktuelle maskiner
Til å begynne med konsentrerer vi oss om masseforflytningsmaskiner, men vil etter pilotfasen også åpne for andre maskiner som faller inn under sakkyndig kontrollordning.
Flere maskineiere ønsker seg at alle typer maskiner skal kunne registreres. Det vil bli åpnet for dette senere i utviklingen.

Fordeler for aktørene i bransjen:

Maskineier og bruker

Den juridiske maskineier kan være et finansselskap eller en entreprenør. Disse vil få en brukskontroll mange ikke har i dag. De får mulighet til å selv registrere egne maskiner. Eierskap og samsvarserklæring må bekreftes. Entreprenøren kan ta ut rapporter som viser status på maskinparken ifm anbud.

Forsikringsbransjen, Politi, Toll og Skatt
Med et eierskapsregister forenkles arbeidet med stjålne maskiner og de får et viktig verktøy mot kriminalitet i bransjen.

Sakkyndig virksomhet
Blant de som kontrollerer maskinene har det lenge vært et ønske om at alle kontroller samles i ett system. Det vil lages en App for mobil/nettbrett for direkte registrering.

Arbeidstilsynet
Får et kraftig verktøy for å avsløre arbeidsmiljøkriminalitet.

Samfunnsnytte
Bransjen sliter med useriøse aktører som kan tilby lavere anbud med ulovlige maskiner. Dette registeret vil være med på å vanskeliggjøre bruk av slike maskiner.

Maskiner som ikke er CE-merket forurenser og støyer mer enn de som er godkjent.

Et eierskapsregister virker forebyggende mot tyveri og omsetning av stjålne maskiner.

Oversikt over sakkyndig kontroll og innsyn for allmennheten i dette gjør det mindre attraktivt å jukse.


Bruk av systemet
Gjennom reginn.no vil de forskjellige aktørene kunne logge seg inn og administrere innenfor sine rettighetsområder.
Det utstedes et registreringsmerke for maskinen som inneholder et registreringsnummer og QR-kode. Denne QR-koden kan allmennheten scanne med smarttelefon og få frem grunnopplysninger om maskinen som eierskap, CE-merking, forsikring og sakkyndig kontroll. Dette gjør det enkelt for alle å sjekke om alt er i orden med maskinen.


Innhold i registeret
Systemet vil ha informasjon om eierskap, juridisk eier og bruker. Eierskifte kan gjennomføres elektronisk av juridisk eier.
Maskininformasjon som merke, modell, serienummer, samsvarserklæring m.m.
Sakkyndig kontroll der man kan registrere kontrollen direkte i systemet.
Mulighet for verkstedjournal og enkel flåtestyring.


Utviklingsarbeidet
Sentralregisteret har startet fem referansegrupper som er premissgivere og rådgivere i utviklingen av registeret.
Gruppene består av representanter fra
- Importører/forhandlere
- Maskineiere/entreprenører
- Sakkyndige virksomheter
- Byggherrer
- Myndigheter som Politi og Toll. Samt
finans og forsikring

Arbeidet i disse gruppene vil fortsette ut året og videre til registeret er ferdigutviklet.

Klikk
her for informasjonsskriv

Se linkene under for mer pressedekning av saken


bygg.no: Maskinregisteret lansert (se video)

anleggsmaskinen.no: Nå har det åpnet

tungt. no: Maskinregisteret lansert

at.no: Bred lansering av Maskinregisteret

Nytt kortere navn

Stiftelsen Sentralregisteret for Sikkerhetsopplæring
forenkles til Stiftelsen Sentralregisteret.

Som en følge av at vi utvider vårt forretningsområde til også å gjelde Maskinregisteret, korter vi ned navnet vårt til Stiftelsen Sentralregisteret.
Siden Arbeidstilsynet initierte oppstarten i 1989 har vi vært kjent i markedet som ”Sentralregisteret”. Denne navneendringen blir den fjerde i rekken.
Vi startet opp som ”Sentralregisteret for truckfører- og instruktørbevis”, dette ble til ”Stiftelsen Sentralregisteret for Yrkesbevis” og i 2001 skiftet det til ”Stiftelsen Sentralregisteret for Sikkerhetsopplæring”.

Beholder logo og SFS
Vi har valgt å beholde både logo og forkortelsen ”SFS” som også blir benyttet på internett og e-post.

Satser på kompetansebevis
Selv om vi nå vil utvikle et register over maskiner i Norge, satser vi som aldri før på kompetansebevis. Under reginn.no vil opplæringsvirksomheter kunne registrere, administrere og bestille kompetansebevis fra Sentralregisteret. Mer informasjon om reginn.no kommer snart.

Akkreditering satt på vent

Sentralregisteret har valgt å sette sin akkreditering på vent for å kunne tilpasse seg nye og skjerpede krav i den standard vi er akkreditert etter. Det samme har sertifiseringsorganene ASAS og Norsk Sertifisering gjort.
Dette betyr at vi ikke kommer til å utstede kompetansebevis etter akkreditert ordning ut 2015. Dette har ingen betydning for gyldigheten av bevisene.


I henhold til personellsertifiseringsstandarden (NS-ES ISO/IEC 17024) vi er akkreditert etter, er Sentralregisteret ansvarlig for teoretisk og praktisk eksaminering av kandidaten. Frem til nå har Norsk Akkreditering ansett dette kravet som oppfylt hvis opplæringsvirksomheten var sertifisert av et akkreditert sertifiseringsorgan.
Hele prosessen ble da sett som en sammenhengende akkreditert verdikjede.

Etter nye krav i standarden, samt innskjerpet tolkning av denne, er det nå slik at Sentralregisteret må ta større ansvar for selve eksamineringen av kandidatene.
Hvordan dette kan løses i praksis er under utredning og vi vil komme tilbake med mer informasjon om dette.

Frem til nye systemer som oppfyller kravene er på plass, vil vi utstede kompetansebevis utenfor akkreditert ordning. Disse bevisene har samme gyldighet som de akkrediterte.

For de som ønsker å være en del av et akkreditert kvalitetssystem etter 01.01.2016 betyr det derfor nye og endrede vilkår.

Bruk av personnummer

I de nye registreringsskjemaene er det nå lagt inn felt for personnummer.
Våre databaser inneholder nå nærmere 750 000 personer og vi har behov for å identifisere og skille fra hverandre personene i systemet på en bedre måte.
Derfor innfører vi nå bruk av personnummer som er den eneste måten å få en god og entydig identifisering av personene.
Personnummeret brukes kun internt i våre systemer og kommer ikke frem på kompetansebeviset. Bruk av personnummer er avklart med Datatilsynet.

Nyheter fra Arbeidstilsynet

Direktelink til de siste nyhetene fra Arbeidstilsynet.
Les mer

SFS 25 år

afs_annons

Ny postadresse

SFS har fått ny postadresse:

Nordhagamoen 230
2435 Braskereidfoss


Vennligst benytt denne adressen ved postforsendelser.

New guidelines for converting foreign certificates

SFS does not convert foreign certificates to Norwegian certificates.

23. april 2013 the Norwegian Labour Inspection Authority published their new guidelines for ‘
Foreign proficiency certificates for trucks, cranes and earth moving machines’.

In general:
 • The certificate must be translated into Norwegian or English.
 • The owner must fill out an application for a permit for use of a foreign proficiency certificate and send this together with translated documentation to the Norwegian Labour Inspection Authority
 • The Norwegian Labour Inspection Authority processes the application.
 • If the application is approved, the owner will receive a letter describing which categories of work equipment are approved.
 • The owner must always keep this letter together with their original proficiency certificate.
 • The owner will not be issued a norwegian certificate
 • A norwegian certificate will only be issued when Norwegian certified training is completed.

More information

Konvertering av utenlandske kompetansebevis

SFS kan ikke lenger konvertere utenlandske kompetansebevis til norske kompetansebevis.

23. april 2013 publiserte Arbeidstilsynet sine nye retningslinjer for "Utenlandske kompetansebevis for truck, kran og masseforflyttingsmaskiner".

Kortversjonen er at:
 • Innholdet på det utenlanske kompetansebeviset må oversettes til norsk eller engelsk
 • Innehaveren må fylle ut en søknad til arbeidstilsynet, og legge ved all dokumentasjon og oversettelsen
 • Arbeidstilsynet behandler søknaden
 • Hvis søknaden godkjennes får innehaveren et brev som forteller hvilke maskinklasser som er godkjent
 • Innehaveren må ha med seg dette brevet sammen med sitt opprinnelige kompetansebevis
 • Innehaveren får ikke utstedt norsk kompetansebevis
 • Norsk kompetansebevis utstedes kun når man har gjennomført norsk sertifisert sikkerhetsopplæring


Les mer hos Arbeidstilsynet

47 forskrifter blir 6


Arbeidstilsynet innførte nye arbeidsmiljøforskrifter 1. januar 2013. Det er små endringer i forskriftsteksten, men antall forskrifter er redusert fra 47 til 6.
Les mer om disse endringene i her.

Avvikling av læremiddelsentralen

Sentralregisteret har forhandlet læremateriell siden 1989 og har hatt dette som en viktig del av porteføljen.
Som et ledd i vår fokusering på produksjon av kompetansebevis har vi nå avviklet denne tjenesten.
Vi anbefaler vår kunder å benytte
www.materiellportalen.no.

Frank Borgen

Vår styreformann gjennom 19 år, Frank Borgen, gikk bort den 11. oktober. Han fikk påvist kreft for omtrent et år siden. Frank var en av hovedarkitektene etter Sentralregisterets omorganisering i 1993.

Ny styreleder

På grunn av sykdom fratrer Frank Borgen sitt styrelederverv hos oss.
Vår nye styreleder blir Per Børke som har sittet i styret siden 1993. Han jobber daglig som logistikkdirektør i Moelven Wood AS.

Ny daglig leder

Fra 1. september i år har vi fått ny daglig leder. Roar Sømoen tar over etter Dag Johansen som virket i stillingen fra 1994 til 2012

Dag Johansen

Sentralregisterets daglige leder siden 1994, Dag Johansen, gikk bort 6. april etter en tids sykeleie.
Unni Ida Håkonsmoen er konstituert daglig leder.

Nye HMS-forskrifter på Lovdata

De nye HMS-forskriftene som trer i kraft 1.1. 2013 er nå publisert på Lovdata.
De seks nye forskriftene erstatter 47 av dagens gjeldende forskrifter.

Arbeidstilsynet vil sammen med organisasjonene, gjennomføre et omfattende informasjons- og opplæringsopplegg i 2012. Formålet er å revitalisere reglene om HMS ute i bedriftene.
Strukturen i de nye forskriftene bygger på følgende systematikk:
 • Først stilles det krav til risikovurdering og tilrettelegging av arbeidet
 • Deretter vektlegges krav til utforming og innretning av arbeidsplassen
 • Til slutt ivaretas kravet til en sikker utførelse av arbeidet.
De nye forskriftene innebærer ikke vesentlig materielle endringer.
Les mer

Endringer i norm for sikkerhetsopplæring

Møte i Arbeidstilsynets fagforum 22.02.2011.

Det ble i dette møte enighet om å foreta endringer i Norm for sertifisert sikkerhetsopplæring, praktisk kjøreopplæring, Modul 4.

I pkt 1 er det tatt inn at opplæringen skal være risikokvurdert og i pkt 4 er det tatt inn at fadder må være tilstede i tilstrekkelig grad, slik at vedkommende har mulighet til følge med på den kjøreopplæringen som pågår.
Les mer

Opplæring av førere på minikraner

Krav til opplæring av førere på minikraner.
Les mer

Avvik i alle sertifiseringsorgan

De som skal godkjenne andre, har mangler selv. Det viser revisjonen Arbeidstilsynet har gjennomført i landets syv sertifiseringsorgan i år. Samtlige har fått avvik.
Les mer

Endring i forskrift om bruk av arbeidsutstyr

Endring i forskrift om bruk av arbeidsutstyr

Med virkning fra 15. oktober 2010 ble det fastsatt endringer I forskrift om bruk av arbeidsutstyr av 26. juni 1998 (bruksforskriften).
Les mer

Nyheter fra SGS

Her vil du finne de siste nyhetene fra SGS.
Les mer

SGS står for Samarbeids Gruppen for Sertifiseringsorganer. Deltakelse i gruppen er eksklusiv for sertifiseringsorganer som er utpekt av Direktoratet for Arbeidstilsynet i hht. forskriftens §§ 51 og 59 - og Samordningsrådets tilleggskriterier for de samme paragrafer.
Se forskrift om bruk av arbeidsutstyr med de nyeste endringer:
ihttp://www.arbeidstilsynet.no/forskrift.html?tid=78012

Gjeldende opplæringsplaner
Her finner du alle gjeldende opplæringsplaner for sertifisert opplæringsvirksomhet i hht. §§ 47 og 49 i forskriften om bruk av arbeidsutstyr.
Les mer

NOORSI lanserer Materiellportalen.no

NOORSI har lansert Materiellportalen.no
Tanken bak portalen er veldig enkel.
Medlemmene i NOORSI skal alltid ha de beste tilbudene på læremateriell og kontrollørmateriell!

NOORSI er den desidert største bransjeorganisasjonen innen opplæring og kan dermed også fremforhandle de beste avtalene.

Materiellportalen har nå tilknyttet seg alle de viktigste leverandører av materiell, og har fremforhandlet de alle beste avtalene med disse. Materiell som bestilles gjennom portalen er fremme hos leverandør på sekundet, og leveres med samme tidsfrist som direkte bestilling.

Les mer

NOORSI lanserer dokumentert.no

NOORSI inviterer aktører fra alle bransjer til en større satsing på dokumentert sikkerhetsopplæring.
Les mer

Fagforum for sertifiseringsordningen for farlig arbeidsutstyr

Arbeidstilsynets fagforum for sertifisering av farlig arbeidstyr er et rådgivende kontaktorgan for Arbeidstilsynet mot brukerne av sertifiseringsordningen. Virksomheter som driver sertifisert sikkerhetsopplæring eller sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr skal være sertifisert (godkjent) av en privat bedrift som Arbeidstilsynet har utpekt som sertifiseringsorgan.

Les mer Arbeidstilsynets fagforum for arbeidsutstyr

Les mer Innspillsrunder om sertifiseringsordningen

Les mer Om sertifiseringsordningen

NY MASKINFORSKRIFT

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har i dag, i samråd med Justisdepartementet og Miljøverndepartementet, fastsatt ny maskinforskrift. Forskriften vil tre i kraft 29. desember 2009 og vil fra dette tidspunktet erstatte gjeldende maskinforskrift av 19. august 1994 nr. 820.
Les mer
Site logo
Stiftelsen Sentralregisteret Tlf: 62 42 33 00 E-post: sfs(a)sfs.no