2015

Maskinregisteret lansert

Maskinregisteret er et felles bransjeregister for maskiner underlagt sakkyndig kontroll i Norge. Registeret ble lansert 6. mai 2015 på Vei og Anlegg og vil i første omgang gi utvalgte importører mulighet til å registrere nye masseforflytningsmaskiner. Etterhvert vil maskineierne og resten av bransjen få tilgang.

6O3A8459
Det var representater fra de fleste deler av bransjen, og andre bransjer, som lanserte Maskinregisteret onsdag på Exporamasenteret på Hellerudsletta. Fra venstre: Geir Vold fra Kripos, Ulf Mikalsen fra If, Harald Bjerke fra Finans Norge, MGF-direktør Anita Hall, Roar Sømoen fra Stiftelsen Sentralregisteret, Kari Sandberg i EBA, Finn Bangsund fra Mef, Bjørn Eirik Arnesen fra ABS Maskin, Knut Sollesnes fra Volvo Maskin og administrerende direktør Erik Sollerud fra Pon Equipment. (Kilde: at.no, foto: Øyvind Ludt)

Bakgrunn
Ønsket om et slikt register har eksistert i bransjen i mange år.
Behovet ble aktualisert igjen med en økende import av maskiner uten CE-merking.
MGF allierte seg med EBA og MEF og dannet en styringsgruppe som engasjerte Stiftelsen Sentralregisteret for å utvikle og drifte et slikt register.


Aktuelle maskiner
Til å begynne med konsentrerer vi oss om masseforflytningsmaskiner, men vil etter pilotfasen også åpne for andre maskiner som faller inn under sakkyndig kontrollordning.
Flere maskineiere ønsker seg at alle typer maskiner skal kunne registreres. Det vil bli åpnet for dette senere i utviklingen.

Fordeler for aktørene i bransjen:

Maskineier og bruker

Den juridiske maskineier kan være et finansselskap eller en entreprenør. Disse vil få en brukskontroll mange ikke har i dag. De får mulighet til å selv registrere egne maskiner. Eierskap og samsvarserklæring må bekreftes. Entreprenøren kan ta ut rapporter som viser status på maskinparken ifm anbud.

Forsikringsbransjen, Politi, Toll og Skatt
Med et eierskapsregister forenkles arbeidet med stjålne maskiner og de får et viktig verktøy mot kriminalitet i bransjen.

Sakkyndig virksomhet
Blant de som kontrollerer maskinene har det lenge vært et ønske om at alle kontroller samles i ett system. Det vil lages en App for mobil/nettbrett for direkte registrering.

Arbeidstilsynet
Får et kraftig verktøy for å avsløre arbeidsmiljøkriminalitet.

Samfunnsnytte
Bransjen sliter med useriøse aktører som kan tilby lavere anbud med ulovlige maskiner. Dette registeret vil være med på å vanskeliggjøre bruk av slike maskiner.

Maskiner som ikke er CE-merket forurenser og støyer mer enn de som er godkjent.

Et eierskapsregister virker forebyggende mot tyveri og omsetning av stjålne maskiner.

Oversikt over sakkyndig kontroll og innsyn for allmennheten i dette gjør det mindre attraktivt å jukse.


Bruk av systemet
Gjennom reginn.no vil de forskjellige aktørene kunne logge seg inn og administrere innenfor sine rettighetsområder.
Det utstedes et registreringsmerke for maskinen som inneholder et registreringsnummer og QR-kode. Denne QR-koden kan allmennheten scanne med smarttelefon og få frem grunnopplysninger om maskinen som eierskap, CE-merking, forsikring og sakkyndig kontroll. Dette gjør det enkelt for alle å sjekke om alt er i orden med maskinen.


Innhold i registeret
Systemet vil ha informasjon om eierskap, juridisk eier og bruker. Eierskifte kan gjennomføres elektronisk av juridisk eier.
Maskininformasjon som merke, modell, serienummer, samsvarserklæring m.m.
Sakkyndig kontroll der man kan registrere kontrollen direkte i systemet.
Mulighet for verkstedjournal og enkel flåtestyring.


Utviklingsarbeidet
Sentralregisteret har startet fem referansegrupper som er premissgivere og rådgivere i utviklingen av registeret.
Gruppene består av representanter fra
- Importører/forhandlere
- Maskineiere/entreprenører
- Sakkyndige virksomheter
- Byggherrer
- Myndigheter som Politi og Toll. Samt
finans og forsikring

Arbeidet i disse gruppene vil fortsette ut året og videre til registeret er ferdigutviklet.

Klikk
her for informasjonsskriv

Se linkene under for mer pressedekning av saken


bygg.no: Maskinregisteret lansert (se video)

anleggsmaskinen.no: Nå har det åpnet

tungt. no: Maskinregisteret lansert

at.no: Bred lansering av Maskinregisteret

Nytt kortere navn

Stiftelsen Sentralregisteret for Sikkerhetsopplæring
forenkles til Stiftelsen Sentralregisteret.

Som en følge av at vi utvider vårt forretningsområde til også å gjelde Maskinregisteret, korter vi ned navnet vårt til Stiftelsen Sentralregisteret.
Siden Arbeidstilsynet initierte oppstarten i 1989 har vi vært kjent i markedet som ”Sentralregisteret”. Denne navneendringen blir den fjerde i rekken.
Vi startet opp som ”Sentralregisteret for truckfører- og instruktørbevis”, dette ble til ”Stiftelsen Sentralregisteret for Yrkesbevis” og i 2001 skiftet det til ”Stiftelsen Sentralregisteret for Sikkerhetsopplæring”.

Beholder logo og SFS
Vi har valgt å beholde både logo og forkortelsen ”SFS” som også blir benyttet på internett og e-post.

Satser på kompetansebevis
Selv om vi nå vil utvikle et register over maskiner i Norge, satser vi som aldri før på kompetansebevis. Under reginn.no vil opplæringsvirksomheter kunne registrere, administrere og bestille kompetansebevis fra Sentralregisteret. Mer informasjon om reginn.no kommer snart.

Akkreditering satt på vent

Sentralregisteret har valgt å sette sin akkreditering på vent for å kunne tilpasse seg nye og skjerpede krav i den standard vi er akkreditert etter. Det samme har sertifiseringsorganene ASAS og Norsk Sertifisering gjort.
Dette betyr at vi ikke kommer til å utstede kompetansebevis etter akkreditert ordning ut 2015. Dette har ingen betydning for gyldigheten av bevisene.


I henhold til personellsertifiseringsstandarden (NS-ES ISO/IEC 17024) vi er akkreditert etter, er Sentralregisteret ansvarlig for teoretisk og praktisk eksaminering av kandidaten. Frem til nå har Norsk Akkreditering ansett dette kravet som oppfylt hvis opplæringsvirksomheten var sertifisert av et akkreditert sertifiseringsorgan.
Hele prosessen ble da sett som en sammenhengende akkreditert verdikjede.

Etter nye krav i standarden, samt innskjerpet tolkning av denne, er det nå slik at Sentralregisteret må ta større ansvar for selve eksamineringen av kandidatene.
Hvordan dette kan løses i praksis er under utredning og vi vil komme tilbake med mer informasjon om dette.

Frem til nye systemer som oppfyller kravene er på plass, vil vi utstede kompetansebevis utenfor akkreditert ordning. Disse bevisene har samme gyldighet som de akkrediterte.

For de som ønsker å være en del av et akkreditert kvalitetssystem etter 01.01.2016 betyr det derfor nye og endrede vilkår.

Bruk av personnummer

I de nye registreringsskjemaene er det nå lagt inn felt for personnummer.
Våre databaser inneholder nå nærmere 750 000 personer og vi har behov for å identifisere og skille fra hverandre personene i systemet på en bedre måte.
Derfor innfører vi nå bruk av personnummer som er den eneste måten å få en god og entydig identifisering av personene.
Personnummeret brukes kun internt i våre systemer og kommer ikke frem på kompetansebeviset. Bruk av personnummer er avklart med Datatilsynet.

Nyheter fra Arbeidstilsynet

Direktelink til de siste nyhetene fra Arbeidstilsynet.
Les mer
Site logo
Stiftelsen Sentralregisteret Tlf: 62 42 33 00 E-post: sfs(a)sfs.no