Historie

Stiftelsen Sentralregisteret (SFS) ble etablert i 1989 som et samarbeidsprosjekt mellom Direktoratet for Arbeidstilsynet og Hedmark fylkeskommune v/Våler videregående skole. Registeret ble etablert under navnet Sentralregisteret for truckfører og instruktørbevis (SEFT).

SEFT ble den 15. februar 1993 omdannet til en stiftelse. Fram til begynnelsen av 1995 ble det kun registrert truckførere og truckførerinstruktører ved registeret.
Fra 1. april 1995 ble registreringen utvidet til også å gjelde kranførere og førere av anleggsmaskiner, samt instruktører for slikt arbeidsutstyr.
SEFT skiftet da navn til Stiftelsen Sentralregisteret for Yrkesbevis (SSY).

Som et resultat av en samarbeidsavtale mellom NOORSI- Norsk Organisasjon for Sikkerhetskompetanse, (tidligere ATIL) og tidligere Sentralregisteret for Yrkesbevis (SSY) skiftet vi igjen navn, til Sentralregisteret for Sikkerhetsopplæring (SFS).

I 2015 ble navnet kortet ned til Stiftelsen Sentralregisteret da vi startet med det nasjonale Maskinregisteret.

Sentralregisteret er organisert som en næringsdrivende stiftelse.

Sentralregisteret ledes av et styre bestående av tre medlemmer.Formålet med stiftelsen er:

- å registrere og oppbevare dokumentasjon på at nødvendig opplæring er gitt, for å kunne produsere kompetansebevis på vegne av opplæringsvirksomheter.

- informasjonssenter

Sentralregisteret har alle nødvendige konsesjoner fra Datatilsynet, og er registrert i foretaksregisteret i Brønnøysund.
Teknologisk nivå:

Sentralregisteret holder et høyt teknologisk nivå, og rår i dag over det mest moderne utstyr for :

- laser-gravering av plastkort med bilde og kompetanse/personopplysninger.

- elektronisk lagring av innsendt dokumentasjon i et eget kompetansebevisregister.
Kvalitetsikringssystemer/internkontroll:

I tillegg har SFS bygget opp eget kvalitetsikrings- og internkontrollsystem for:

- registrering av kompetanse/personopplysninger.

- å tilfredsstille datatilsynets krav til et slikt register.

- å sikre den enkeltes integritet.

- å betjene opplæringsvirksomhetene på en for de tilfredsstillende måte.

- å betjene anleggsmaskin- kran- og truckførere på best mulig måte.

Bemanning og kompetansenivå:

Sentralregisteret sysselsetter seks ansatte. Medarbeiderne holder et høyt kompetansenivå, og har kontinuerlig
internopplæring for å kunne:

- betjene alle forespørsler på en tilfredsstillende måte.

- informere om bransjerelaterte problemstillinger.

- behandle innsendt dokumentasjon og personopplysninger korrekt.

- videreutvikle SFS’s produkter.Site logo
Stiftelsen Sentralregisteret Tlf: 62 42 33 00 E-post: sfs(a)sfs.no